Norges største leverandør av varsellys, arbeidslys og ekstralys

Kjøpsbetingelser / Levering

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra www.verne.no, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. For å kunne handle på www.verne.no.no må du ha fylt 18 år.

Kunder

www.verne.no selger kun til Virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. www.verne.no forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i www.verne.no produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside. Alle varer solgt på www.verne.no.no kan brukes i Norge.

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato, eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder www.verne.no seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra www.verne.no og/eller fra Partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Egil Verne AS ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works www.verne.no lager. Alle ekspederte ordre med verdi under NOK 2500 vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom Virksomheten mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til www.verne.no innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på www.verne.no lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Dersom leveringen blir forsinket har du rett til å heve kjøpet. Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering, vil vi tilbakebetale kjøpesummen innen 14 dager. Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling.

Betaling/Forsinkelsesrenter

Betaling gjøres kontant via kort (Visa/Mastercard) eller faktura. Dersom faktura ikke betales ved forfall vil det bli beregnet forsinkelsesrenter i hht. forsinkelsesrenteloven. Ved et eventuelt mislighold forbeholder www.verne.no seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling.

Salgspant - Eiendomsrett

www.verne.no forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Virksomheten til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med www.verne.no eiendomsrett av Virksomheten og holdes adskilt fra Virksomhetens varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten eller forhold på hans side, har www.verne.no ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når www.verne.no foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering. Ved fysiske skader på vare så må emballasje ikke kastes for hensyn til dokumentasjon og retur.

Reklamasjon og garanti

Virksomheten forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Eventuell garanti til Virksomheten og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Garantien er gyldig i Norge. www.verne.no gir ikke Virksomheten eller dennes kunder egen garanti på produktene. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Ved eventuelle spørsmål, klikk her 

Erstatningsansvar

www.verne.no fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor www.verne.no forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er www.verne.no erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8. 

Kringkastingsavgiften

Finansieringen av NRK vil fra og med 1. januar 2020 gå over statsbudsjettet, og midlene vil bli hentet inn i form av skatt og avgifter, på lik linje som med andre offentlige tjenester. Dermed er alle allerede med på spleiselaget. Det blir ingen egen avgift for bedrifter, skoler o.l.

Servicemail

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.
Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.
Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

Force Majeure

Er www.verne.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos www.verne.no eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er www.verne.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Sandefjord herredsrett som vedtatt verneting.

 

Privatkunde:
Vi følger Kjøpsloven. Frakt beregnes ut fra vekt, ref Posten / Bring sin prisliste.
Du kan bruke følgende betalingsmåter:
Klarna (kredittkort, bankort eller privat kreditt), VIPPS.

Bedriftskunde:
Vi gir normalt kreditt i 30 dager. Vi setter et maks kredittbeløp i grunndata. Går du over dette, så blir du kontaktet.
Du kan også betale med kredittkort.

Ordre mottatt før kl. 14, sendes normalt samme dag dersom varen ligger på lager.

Privatkunde betaling:
Vi bruker Klarna til å håndtere betalingene. Du har følgende valg:
- Få først. Betal senere.
- Betal innen 14 dager
- Månedsfaktura
- Få varene først. Betal innen 14 dager
- Del opp. Betal litt hver måned
- Vipps
- Kredittkort eller debetkort.

NB! Vi trekker beløpet når ordren behandles.
Ved retur/kreditering vil pengene returneres gjennom Klarna.

Ved eventuelle spørsmål, sjekk med Klarna sin kundeservice.
For Klarna sine vilkår, trykk her.